fbpx

קרדיט מאסטרס – מדיניות פרטיות

1 כללי
האתר הינו בבעלות חברת גי בי קום )להלן: “החברה”(, העוסקת בין השאר במתן פתרונות שיפור דירוג אשראי בבנק ישראל )להלן: “השירותים”(.
גי בי קום )להלן: “החברה”( מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בכתובת:
https://gbcom.co.il( להלן: “האתר”( ולכן יצרה את מדיניות הפרטיות זאת אשר
מפרטת את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.
.2 איסוף מידע
החברה עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע ויעוץ לגבי השירותים הניתנים על ידי החברה
)להלן: “השירותים”( באמצעות טופס פניה אלקטרוני , התכתבות עם נציג שירות )”צ’אט”( או
באמצעי תקשורת נוספים )להלן: “אמצעי הפניה באתר”(. במסגרת אמצעי הפניה באתר תתבקש
לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות )כתובת
דואר אלקטרוני, טלפון וכו'( וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך.
לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית ל מסירת פרטים מסוימים אודותיך אולם מסירת הפרטים
הינה הכרחית לצורך הגשת בקשה לקבלת מידע אודות השירותים באמצעות האתר .
לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה באתר , מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין
ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים
שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.
.3 שימוש במידע
החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק
והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981( להלן: “חוק הגנת הפרטיות”( והתקנות
שהותקנו מכוחו ועל פי מדיניות פרטיות זאת .
מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך , ובשימושך
באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית ל אחת
ממטרות אלה:
.א ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווי ם אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או
גילויים מחויבים אחרים;
.ב אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבי ן החברה;
.ג להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם
פרט י או סוכנות ממשלתית;
.ד להגיב לפניות לשירות לקוחות;
.ה להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה ה אישי של החברה, המשתמשים שלה או הציבור בכללותו.
.4 תקשורת שיווקית
בכפוף לאמור להלן, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה ומוצריה וכן
מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר
אלקטרוני, הודעת טקסט ) SMS ) וכיו ב” )להלן: “תקשורת שיווקית”(.
במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת ואישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי
פעם את המידע והתכנים האמורים .
יודגש כי בכל עת תוכל לבקש מהחברה לחדול ולקבל תקשורת שיווקית באמצעות פניה בכתב
לשירות הלקוחות של החברה בכתובת: הרקפת 2 חצור הגלילית ושמך יוסר מרשימת מקבלי
התקשורת השיווקית כאמור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.
מובהר כי בקשה לחדול מקבלת תקשורת שיווקית ישיר אינה מהווה, לכשעצמה בקשה לעיון ו/או
תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך ממאגר המידע של החברה. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או
ל מחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של החברה תהיה רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא
זה כמפורט להלן.
.5 מאגרי מידע ושמירה על פרטיות
המידע שלך ישמר במאגר המידע של החברה
ידוע לך שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר ה מידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה ךל
כל טענה כנגד החברה /ו או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש ב מידע יהיה במסגרת /ו או בקשר
לפעילות החברה בלבד /ו או בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זאת זה .
במסירת המידע ו/או השימוש באתר אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך באמצעות האתר ישמש
את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים וששימוש החברה במידע הנ ל” לא
ייחשב כפגיעה בפרטיות.
.6 קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי
האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים )”לינקים”( אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד
שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה
של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה.
החברה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות
הפרטיות או התכנים של כל אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם
הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות
שלו לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.
.7 אבטחה
החברה נוקטת ב אמצעים טכניים וארגוניים סבירים , שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני
אובדן מקרי ו מפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת , למרבה הצער ולמרות
האמור לעיל העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והחברה אינ ה יכול ה להבטיח שצדדי ם
שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים .
.8 הזכות לעיין במידע ולמחקו
חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. הנך זכאי לקבלת
פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר נמצא במאגר המידע של החברה.
לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם,
ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו
לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זאת לרבות
בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע לכתובת: הרקפת 2 חצור הגלילית, או
באמצעות אימייל לכתובת: info@gbcom.co.il .החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את
בקשתכם במהירות סבירה .
.9 שינויים במדיניות הפרטיות
החברה שומר ת לעצמ ה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או ל ערוך את מדיניות
פרטיות זו מעת לעת. כאשר החברה ת פרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, החברה תעדכן את תארי ך
“העדכון האחרון” בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו
מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך
את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל .
10 .סמכות שיפוט והדין החל
מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על החברה כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר
למיקומו של הגולש. הסמכות הבלעדית לדון ב כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות
הפרטיות ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות
שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז צפון בלבד.

Top
X